Algemeen ledenvergadering

Algemene ledenvergadering TV de Hoven 27 januari 2020

 

Aanwezig:
Ab Ruiterkamp, Arold Mol, Heinz Schroër, Larissa Klaassen, Han Denkers, Gert Bennink, Jenny Vermeulen, Gert Verbeek, Bert Menzo, Ben Vermeulen, Ria ter Wee, Henny Lubbers, Dela Nagtegaal, Trudy Oosterhuis, Marijke Noordhoff, Alie Hofmans, Joke Kraan, Richard Kraan, Odette Merkx, Rio Nieuwburg, Hannie Verbeekl, Andrė van Zutphen, Eric Ordelman, Theo de Wild, Wiljo Leermakers, Jan Duistermaat, Ria van Haddeveld, Fred Nagtegaal, Hans Looman, Erik Hiddink.

Afwezig:  (met kennisgeving)
Truus Kooyers, Gerrit Brunsveld, Berry Bennink, Magda Brodej, Loes Weijde, Hein en  Mirjam Franke, Francis Waagemans.

 1. Opening
  Om 20.00 uur opent Fred de vergadering.
 1. Notulen vorige algemene ledenvergadering
  De notulen worden goedgekeurd.
 1. Verslag secretariaat
  Erik Hiddink leest het Jaarverslag TV de Hoven 2019 voor.
 1. Verslag kascommissie
  Ben Vermeulen en Gert Verbeek hebben de kascontrole gedaan. Het zag er keurig uit. Ben Vermeulen stelt namens de kascommissie de vergadering voor om decharge te verlenen aan de penningmeester. Vergadering gaat akkoord.
 2. Benoeming kascommissie
  Ben Vermeulen en Gert Verbeek gaan volgend jaar opnieuw de kas controleren. Jan Duistermaat is reserve.
 3. Financieel verslag 2018-2019 en begroting
  Penningmeester bespreekt de uitgedeelde stukken en licht ze toe daar waar nodig. Het jaar is afgesloten met een heel mooi positief resultaat. Hans is er heel tevreden over. Over de Verlies- en winstrekening komen vanuit de vergadering geen vragen. Dit geldt ook voor de balans en de begroting voor 2020.
  Larissa Klaassen kan niet verklaren waarom er bij Opbrengst Toernooien € 684,-- slaat en niet de € 1150,-- die eerder aan haar gemeld is. Hans geeft haar op papier een specificatie en zal dit na afloop van de vergadering aan haar toelichten. Larissa Klaassen valt op dat er minder Kantineopbrengst is begroot dan afgelopen jaar. Hans geeft aan dat dit klopt. De inkoop is minder, er zijn minder competitieteams en Hans heeft met opzet laag begroot. Kan beter meevallen dan tegenvallen.
 4. Toelichting op het werk van de commissies
  Zowel de Kantinecommissie als de Onderhoudscommissie hebben een verslag gemaakt. Beide verslagen liggen bij de leden op tafel. Er volgt een waarderend applaus voor de Onderhoudscommissie en aansluitend voor Wiljo Leermakers persoonlijk. In zijn algemeenheid is het vinden van vrijwilligers een groot probleem. De Kantinecommissie moet vaak leuren voor Kantinediensten. Hannie vraagt de leden om haar te laten weten als men kantinedienst wil draaien. Rio stelt voor dat de KC in de Nieuwsbrief de data vermeld waarop ze hulp nodig hebben. Han Denkers stelt voor om bij de leden te achterhalen welk vrijwilligerswerk ze  zouden willen doen. Gert Bennink wil hem helpen om (elektronisch) te gaan inventariseren, ook welke taken er zijn. Fred geeft wel duidelijk aan dat, wanneer ook in 2020 het vinden van vrijwilligers opnieuw een probleem is, het bestuur gaat nadenken over andere maatregelen. Fred bedankt Bert Menzo voor zijn redactiewerk. Bijdragen Nieuwsbrief aan Bert en berichten voor Facebook aan Fred.
 1. Bestuursverkiezing
  Hans Looman treedt af als Penningmeester. Hij is herkiesbaar en wordt door de A.L.V. herkozen.
 2. Situatie banen 4 en 5.
  Door algengroei leveren de beide banen problemen op. Baan 5 is al enige tijd gesloten. Vocht kan te weinig weg en het probleem wordt nog vergroot door de korte pool. Vervanging van de banen is geen optie. Kost heel veel geld en 5 banen is teveel voor ons ledenaantal. Specialist Huisman stelt voor om, net als een aantal jaren geleden, chemisch te reinigen. Kosten voor beide banen € 4000,--. We kunnen er dan weer een aantal jaren plezier van hebben. Larissa Klaassen denkt dat afdekken kan helpen, maar dit vergroot het probleem alleen maar. Gert Verbeek vraagt zich af of de beide banen dan nog wel voldoen aan de eisen van de KNLTB. M.i.v. dit jaar komen ze niet meer kijken. Het bestuursvoorstel om de banen chemisch te laten reinigen wordt unaniem aangenomen. Uitvoering in februari.
 3. Toekomst TV de Hoven.
  Het afgelopen jaar heeft het Bestuur veel gesproken over de toekomst. Het ledenaantal groeit niet en vergrijst. Instroom van jeugd is niet te verwachten. Onderwerpen van gesprek zijn samenwerking en privatisering (met de Gemeente Zutphen). We zijn in gesprek met de Gemeente. Eerst moet er worden vastgesteld of wij recht van opstal hebben. Volgens Eric Ordelman is dit wel het geval. Met L.T.C. is gesproken over samenwerking, maar dit heeft nog niets opgeleverd.
  De Gemeente wil ons ook bij het Buurthuis hebben, maar hier voelen wij niets voor. Verder heeft het Bestuur gesproken met de rayonmedewerker van de KNLTB. Hier zijn diverse tips op tafel gekomen voor activiteiten inzake binding, maar ook nieuw te ontplooien activiteiten zoals het nu pas gehouden Nieuwjaarstoernooi. Hier speelt ook vrijwilligerswerk weer een grote rol. Larissa is enthousiast voor de zgn. Zomerchallenge. Mensen kunnen dan in de zomermaanden 2 maanden lid worden voor een speciaal tarief. Larissa, Odette, Heinz en Rio melden zich aan om hier werk van te maken.
 1. Rondvraag.
  Bert Menzo wil graag een lijstje van actieve sponsoren voor aanpassing op de website en het bord bij de kantine. Hans regelt dit.
  Gert Verbeek bedankt het Bestuur voor de inzet.
  Fred geeft aan dat het bestuur nog een opvolger zoekt voor Marcel Waagemans die gestopt is met Sponsorzaken. Han en Gert nemen dit op  in hun lijstje met taken.
  Francis Waagemans gaat minder voor de TC doen, dus ook hier is versterking nodig.
  Dela heeft gezien dat enkele prijzen van de kantine zijn aangepast. Wist hier niets van. Fred licht dit toe tot tevredenheid van Dela.
  Niets meer aan de orde zijn sluit Fred de vergadering om 21,25 uur.